warning sign 30915 960 720

Obowiązek ustalenia rodzaju środków ochrony indywidualnej,
których stosowanie na danym stanowisku pracy jest niezbędne, ciąży na pracodawcy
(art. 2378 § 1 Kodeksu Pracy).

Zgodnie z § 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.)
pracodawca dokonując doboru środków powinien pamiętać by:

- były one odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodowały same z siebie zwiększonego zagrożenia,
- odpowiadały warunkom panującym na stanowisku pracy,
- uwzględniały wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
- były odpowiednio dopasowane do użytkownika po niezbędnym wyregulowaniu.

 

Sprawdź jakie są nowe wymagania wobec odzieży ostrzegawczej wg
PN-EN ISO 20471:2013